ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ

Този приоритет има основна цел да повиши качеството на предлаганите услуги от общинска администрация и да се обърне „лице в лице“ към фирми и граждани. Очаквани резултати една година след внедряване на модела:

 • Информираност на гражданите и фирмите;
 • „Изваждане на светло“ на обществени поръчки, търгове и движение на бюджетните разходи и приходи;
 • Засилен контрол върху обществените поръчки и изпълнението на договорните взаимоотношения между Общината и изпълнителите;
 • Намаляване на сроковете за извършване на административни услуги;
 • Извеждане на потоците от хора извън общинска администрация;
 • Извършване на разплащане на услуги и данъци чрез виртуални ПОС терминали;
 • Обработка на документи в електронно деловодство;
 • Работа на едно гише при използване на хартиен носител;
 • Електронен документ;
 • Електронен Общински съвет;
 • Охранителни камери свързани on-line с ОД на МВР;
 • Зелен ефект – безхартиени услуги.