ЧИСТА ВОДА ЗА ШУМЕН

ЧИСТА ВОДА ЗА ШУМЕН

Приоритети
Оптимизация на водопреносната мрежа; Пълен анализ на предишните два проекта - ИСПА и Воден цикъл; Оптимизация на помпени станции, съобразени с потреблението; Възстановяване на резервни водоизточници; Външни експерти в подкрепа на развитието на ВиК сектора в общината; Промяна на договора с ВиК, подписан чрез Асоциацията по ВиК; Редуциране на цената съобразно качеството на предлаганата услуга; Регионални прединвестиционни проучвания, съобразени с реалните нужди на потребителите.
Read More
ИКОНОМИКА ЗА МАЛКИТЕ

ИКОНОМИКА ЗА МАЛКИТЕ

Приоритети
Включва създаването на условия в подкрепа на семейния бизнес, микро, малките и средните предприятия. Развитие на културния туризъм. Очаквани резултати за четири години: Създаване на условия за постигане на образование, свързано с кариерното развитие и прилагане на бизнес модел; Създаване на туристически продукти за Община Шумен съвместно с туристически агенции и оператори; Работещ туристически обществен консултативен съвет, включващ: представители на занаятчиите, ресторантьорите, хотелиерите, туристическите агенти, оператори, еколози, читалища и др.; Създаване на културни продукти в Община Шумен съвместно с културните институции; Работещ културен обществен консултативен съвет; Създаване на специално звено в общинска администрация, работещо на терен в услуга на „малките“ предприятия – тип бизнес център; Закрит базар; Активна работа с браншови организации.
Read More
ШУМЕН ЗА МЛАДИТЕ

ШУМЕН ЗА МЛАДИТЕ

Приоритети
Колкото и фразата „Младите хора са бъдещето на България“ да е изтъркана и изхабена, е вярна и точна. Те са нашите деца и ние трябва да създадем условия децата и младежите да бъдат част от една работеща система. В този приоритет влизат повечето ресори на общинска администрация, но обединени в едно цяло. Резултатите, които считам за постижими до една година: Шумен – младежка столица на Европа; Образованието – реален приоритет; Осмисляне на свободното време на децата и младежите; Развитие на доброволчеството; Международни обмени; Стратегия за младите хора; Младежки проекти; Младежки центрове по кварталите; Музика, спорт, култура за деца и младежи; Младежки кариерен център; Младежки дом; Програми за старт в бизнеса; Модерно развитие на културните структури, читалища и др. Качество на храната, здравословна храна, увеличаване стойността на хранодена на децата в…
Read More
ЗЕЛЕНИЯТ ГРАД

ЗЕЛЕНИЯТ ГРАД

Приоритети
Приоритет „Зеленият град“ ще постави Шумен в челните редици на екологично ориентираните градове. Предвидените действия по него ще изменят облика на града, особено в крайните квартали и ще създадат условия за превръщане на града ни в част от една цялостна еко система. Очаквани резултати до една година: Грижа за зелената система – създаване на нови зелени площи на мястото на стари, неподдържани места. Изграждане на поливна система от собствени водоизточници (сондажи и кладенци). Инвентаризация на всяко дърво на територията на града. Косене на зелените площи и поддръжка на короните на дърветата в градска среда, както и по междуградските и междуселските пътища; Защитени места за отдих; Защитени детски площадки; Водни площи; Използване на възобновяеми източници на енергия; LED осветление; Организиране на информационни кампании и стимулиране на хората за намаляване на отпадъка…
Read More
ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ

ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ

Приоритети
Този приоритет има основна цел да повиши качеството на предлаганите услуги от общинска администрация и да се обърне „лице в лице“ към фирми и граждани. Очаквани резултати една година след внедряване на модела: Информираност на гражданите и фирмите; „Изваждане на светло“ на обществени поръчки, търгове и движение на бюджетните разходи и приходи; Засилен контрол върху обществените поръчки и изпълнението на договорните взаимоотношения между Общината и изпълнителите; Намаляване на сроковете за извършване на административни услуги; Извеждане на потоците от хора извън общинска администрация; Извършване на разплащане на услуги и данъци чрез виртуални ПОС терминали; Обработка на документи в електронно деловодство; Работа на едно гише при използване на хартиен носител; Електронен документ; Електронен Общински съвет; Охранителни камери свързани on-line с ОД на МВР; Зелен ефект – безхартиени услуги.
Read More